Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Algemene Voorwaarden Plan Bee B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Plan Bee Onderhoud en Advies b.v., ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel voor Rotterdam onder nummer 24406897 sluit met opdrachtgever.

Opdrachtgever/opdracht

Onder Opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan Plan Bee Onderhoud en Advies b.v. schriftelijk opdracht geeft tot de levering van zaken en/of tot het verrichten van werkzaamheden. Een opdracht komt tot stand door ondertekening van de door Plan Bee b.v. opgestelde offerte door opdrachtgever.

Uitsluiting algemene voorwaarden opdrachtgever

Uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Plan Bee b.v. sluit met opdrachtgever. Eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn nimmer van toepassing, een en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Offerte

Onder offerte wordt verstaan iedere schriftelijke aanbieding van Plan Bee b.v. tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden. De offerte omvat:

 • een omschrijving van de te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden,
 • de plaats van levering en/of uitvoering van de werkzaamheden,
 • het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden,
 • de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd,
 • de prijs van de te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden,
 • de verschuldigde omzetbelasting over de te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden,
 • een vermelding of met stelposten rekening is gehouden en zo ja, welke,
 • een vermelding of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn en zo ja, welke,

De termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd wordt bepaald hetzij door een bepaalde dag, hetzij door een aantal werkbare dagen te noemen. De offerte is gedagtekend en is geldig gedurende negentig dagen na dagtekening. Indien de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden verricht is uitgedrukt in werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse erkende, of door de overheid dan wel door collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, zaterdag of zondag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd wanneer daarop door niet voor rekening van de aannemer komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.Aanvullende en/of afwijkende bepalingen in de opdracht ten opzichte van de offertes zijn voor Plan Bee b.v. slechts bindend nadat deze schriftelijk door Plan

Bee b.v. zijn geaccepteerd.

Verplichtingen opdrachtgever

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor/draagt zorg voor:

 • de noodzakelijke vergunningen, indien van toepassing,
 • een schoon en vrij toegankelijke werkplek,
 • voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van de te leveren zaken, bouwstoffen, machines en andere hulpmiddelen, door Plan Bee b.v. te leveren dan wel te gebruiken voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden,
 • voldoende aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water,
 • dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Plan Bee b.v. behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk of de levering door Plan Bee b.v. hiervan geen hinder en/of vertraging ondervindt.

De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van opdrachtgever. 

Aansprakelijkheid opdrachtgever

Opdrachtgever is aansprakelijk voor door of namens hem voorgeschreven constructies en/of werkwijzen, orders en/of andere aanwijzingen. Indien bouwstoffen en/of hulpmiddelen, die opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken vertonen, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daardoor wordt veroorzaakt. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege, die na de dag van de door Plan Bee b.v. uitgebrachte offerte in werking treden, komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Plan Bee b.v. deze gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan de geleverde zaken en/of het verrichte werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

Verplichtingen Plan Bee b.v.

Plan Bee b.v. verplicht zich de levering van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden zodanig uit te voeren dat daardoor schade aan personen, zaken of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. Plan Bee b.v. wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden.

Derden bij de opdrachtuitvoering (onderaanneming)

Plan Bee b.v. heeft altijd het recht de overeengekomen werkzaamheden door derden te laten uitvoeren, zonder dat Plan Bee b.v. hiervoor overleg met of goedkeuring van opdrachtgever voor behoeft.

Garantie

Op alle door Plan Bee b.v. geleverde zaken wordt een garantie gegeven gelijk aan de garantietermijn van de fabrikant van de betreffende zaken. De garantietermijn vangt aan op de dag van aflevering van de betreffende zaken. De garantie wordt opgeschort zolang opdrachtgever de geleverde zaken en/of bijbehorende werkzaamheden niet heeft betaald.

Reclame

Opdrachtgever is verplicht direct bij ontvangst van te leveren zaken tot controle daarvan over te gaan en eventuele op- of aanmerkingen op de afleverbon te laten aantekenen. Indien de afleverbon geen op- of aanmerkingen van de opdrachtgever vermeldt, worden de geleverde zaken geacht in ombeschadigde toestand door opdrachtgever te zijn ontvangen. Bij constatering van gebreken of tekortkomingen aan de geleverde zaken, dient opdrachtgever in overleg te treden met Plan Bee b.v., alvorens de geleverde zaken worden verwerkt of geplaatst.

Wijziging uitvoering werkzaamheden

Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. Plan Bee b.v. wijst opdrachtgever in dat geval op de financiële gevolgen. Een overeengekomen gewijzigde uitvoering van het werk wordt als meer en minder werk verrekend.

Tussentijdse prijswijzigingen

Indien na totstandkoming van de overeenkomst een aanwijsbare verhoging optreedt van de kostprijs ten gevolge van wijzigingen in de grondstoffen- en emballageprijzen, energiekosten, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere belastingen en/of heffingen, wisselkoersen, assurantie- en/of molestpremies, dan wel lonen, salarissen en/of sociale lasten krachtens wettelijke regeling of collectieve arbeidsovereenkomst, behoudt Plan Bee b.v. zich het recht voor een zodanige kostprijsverhoging met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften naar evenredigheid door te belasten aan opdrachtgever. 

Onmogelijkheid van uitvoering

Indien de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden of levering van zaken onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd teniet gaat of verloren raakt zonder dat dit aan Plan Bee b.v. kan worden toegerekend, dan is Plan Bee b.v. gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grond van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Aansprakelijkheid

Plan Bee b.v. kan, noch door de opdrachtgever, noch door derden, aansprakelijk gehouden worden voor enige schade voortvloeiende uit de (uitvoering van) de opdracht van de opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Plan Bee b.v.. Deze bepaling lijdt uitzondering indien de schade valt onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten door Plan Bee b.v.. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, dan wel, indien deze factuurwaarde hoger ligt dan het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal worden uitgekeerd, is de aansprakelijkheid alsdan beperkt tot dat laatste bedrag. Aan Plan Bee b.v. wordt, terzake niet gedekte schade, door de opdrachtgever vrijwaring verleend.

Overmacht

Plan Bee b.v. is nimmer aansprakelijk voor schade aan geleverde zaken of verrichte werkzaamheden of vertraging in de uitvoering van werkzaamheden, in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden of een gebeurtenis buiten de wil of buiten toedoen van Plan Bee b.v., die van zodanige aard zijn dat nakoming of verdere nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van

Plan Bee b.v. kan worden verlangd.

Als gevallen van overmacht worden onder meer beschouwd:

 • Natuurrampen, stormen, overstroming,
 • Storingen of belemmeringen, door derden veroorzaakt, demonstraties, ordeverstoringen, werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer, oorlog of oorlogsgevaar en gehele of gedeeltelijke mobilisatie in Nederland of in een land van herkomst van de te leveren zaken of de daarin te verwerken grondstoffen,
 • Verlies of beschadiging van zaken of materieel, alsmede gebreken aan storingen bij dat materiaal in verband met transport,
 • Ziekte van een of meer onvervangbare werknemers,
 • In- en uitvoerverboden en andere belemmerende maatregelen, uitgevaardigd dan wel genomen door enige overheid,
 • Brand, machinebreuk of andere calamiteiten,
 • Niet- of niet-tijdige levering aan Plan Bee b.v. door leveranciers,
 • Belemmeringen bij het transport van zaken naar opdrachtgever ten gevolgevan stremmingen. afsluitingen, alsmede de onbruikbaarheid van land-,water- en luchtverbindingen, zowel in Nederland als daarbuiten, buiten toedoen van Plan Bee b.v. veroorzaakt, hetzij door menselijk handelen, hetzijdoor natuuromstandigheden, hetzij door overheidsmaatregelen,
 • Brandstof-, arbeids- of energiegebrek,
 • Gebrek aan grondstoffen, beperkt beschikbare productiecapaciteit,
 • Feitelijke beperkingen van overheidszijde (al dan niet geldig).
 • Ingeval van overmacht geeft Plan Bee b.v. daarvan kennis aan opdrachtgever.

Beide partijen zijn daarop gerechtigd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden door schriftelijke mededeling aan de ander zonder tot vergoeding van schade en claims van derden gehouden te zijn.

In gebreke blijven opdrachtgever

Indien opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit enige met Plan Bee b.v. gesloten overeenkomst of de onderhavige algemene voorwaarden, alsmede in geval van surseance van betaling, faillissement, liquidatie van de onderneming van opdrachtgever of overname daarvan door een derde, heeft Plan Bee b.v. het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe voorafgaand een ingebrekestelling dan wel rechtelijke tussenkomst is vereist, door middel van schriftelijke mededeling door Plan Bee b.v..

Betaling

Indien termijnbetaling is overeengekomen, zendt Plan Bee b.v. telkens bij het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan opdrachtgever. Betaling van de door Plan Bee b.v. aan opdrachtgever gezonden facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van enige factuur om welke reden dan ook. Bij niet tijdige betaling van enige factuur, is opdrachtgever van rechtswege vanaf de vervaldatum van de betreffende facturen in gebreke, zonder dat daartoe enige nadere schriftelijke ingebrekestelling zijdens Plan Bee b.v. aan opdrachtgever toe is vereist. Opdrachtgever is voorts vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur een rentevergoeding aan Plan Bee b.v. verschuldigd van 1% per maand. 

Plan Bee b.v. is tevens gerechtigd haar facturen per vervaldatum uit handen te geven ter incasso door een deurwaarder en/of advocaat. In dat geval is opdrachtgever tevens alle daaruit voortvloeiende (buiten) gerechtelijke kosten verschuldigd.

Indien opdrachtgever een termijnfactuur niet tijdig betaald, is Plan Bee b.v. tevens gerechtigd de werkzaamheden stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan. Indien door het stilleggen van de werkzaamheden wegens non-betaling van een of meerdere (termijn)facturen, schade aan het werk ontstaat, komt deze schade niet voor rekening van Plan Bee b.v..

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten, aangegaan met Plan Bee b.v. , de totstandkoming, uitvoering en uitlegging daarvan is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit overeenkomsten met Plan Bee b.v. voortvloeiend zullen ineerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.